نهضت پیشگام پاسارگاد

0%

پروپوزال چیست ؟

پروپوزال یا همان طرح تحقیق،پیش نویس پ‍ژوهشی است که شمامی بایست برای دریافت مدرک تحصیلی خود انجام دهید. درپروپوزال،شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خودانتخاب کرده اید،توضیح اهمیت آن موضوع،ذکرپ‍‍ژوهش هایی که درگذشته دراین باره صورت گرفته،ونتایجی که فکرمیکنیدازتحقیق خواهیدگرفت می پردازید. همچنین روش یا روشهایی که درپژوهش ازآنها بهره خواهیدگرفت راذکرمیکنید
ازنرم افزارWORD استفاده شود سازگاربانسخه97-2003استفاده شود.
ازگذاشتن چارچوب وسايرتزيينات دورمتن خودداري شود.
قلم متن انگليسيTimes New Roman 12
قلم پانويس انگليسيTimes New Roman 10
قلم عنوانهاTimes New Roman12Bold
فاصله خطوط متن 5/1 سانتيمتر،فاصله خطوط مراجع1 سانتيمتر،حاشيه 5/2 سانتيمتر
توجه: درعنوان انگليسی موضوع پروپوزال،حرف اول کليه کلمات ( به جزحروف اضافه وتعريف) به صورت حروف بزرگ نوشته شود.

نحوه نگارش مراجع

مراجع درون متن:به ترتيب سال نوشته شود . انگلیسی درج شود
الف- مراجع درون جمله
ب- مراجع انتهاي جمله
مراجع پايان متن: مراجع به ترتيب الفبايی (نام خانوادگی نويسنده اول) فهرست شوند.

کتاب تأليفي
نام خانوادگي نگارنده حرف اول نام.،سال انتشار. عنوان کتاب،انتشارات،شماره جلد: نوبت چاپ،تعدادصفحات.
کتاب ترجمه شده:
نام خانوادگي نگارنده حرف اول نام.،سال انتشار. عنوان کتاب،نام خانوادگي حرف اول نام مترجم (مترجمين)،انتشارات،شماره جلد،شماره چاپ،تعداد صفحات.
مقاله چاپ شده درمجله
نام خانوادگي نگارنده حرف اول نام.،سال انتشار. عنوان مقا له،نام مجله،شمارگان جلد (شماره مجله): صفحات.
مقاله ارايه شده درکنفرانس
نام خانوادگي نگارنده حرف اول نام.،سال انتشار. عنوان مقا له،در: (مجموعه مقالات) نام کنفرانس،شهربرگزاري کنفرانس،تاريخ برگزاري،صفحات مقا له
بهتراست حجم پروپوزال بین 300 تاحداکثر 400 کلمه باشد
پروپوزال راتمیزوبابخش بندی مناسب تحویل دهید. سعی کنیدمرزبین عنوان هامشخص باشدومطالب رابرروی کاغذ A4تایپ کنید.
ازنوشتن موارداضافه درپروپوزال،مثل عریضه نویسی برای استادراهنماوغیره،جداًخودداری کنید. ازتوضیح اضافه هم پرهیزکنید
پروپوزال راجدی بگیرید! سنجش علمی شمادرواقع فقط ازطریق پروپوزال میسراست . پس تمام تلاش ودانش خودرابرای تنظیم آن به کاربگیرید

 

در نوشتن پروپوزال باید به نکات ذیل توجه فرمایید:

• معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد
• توضيح اهميت آن موضوع
• ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته
• نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت
• روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت
• منشور و قالب بندی شكل پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا به مقتضاي رشته تحصيلي شما

شكل بندي بنيادين آن ، همواره بايد شامل عنوان بندي ها و بخش هاي زير باشد :

1- موضوع تحقيق ( Project Title )

ذيل اين عنوان بايد عنوان دقيق تحقيق را ذكر نمایيد. براي مثال :
Project Title: Women Role in Southeast Thailand

2- توضيح موضوع و اهميت آن ( Importance and Statement of Topic )

در اين بخش بايد جوانب موضوع ، چگونگي ارتباط آن با رشته تحصيلي مورد نظر و اهميت موضوع به لحاظ علمي و كاربردي را توضيح فرمایید.

3- ادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط ( Review of Literature and Relevant Topics)

بايد توضيح مختصري درباره تحقیقاتی كه پيش از شما روي اين موضوع و موضوعات نزديك به آن انجام شده بدهيد. در اين بخش در واقع بايد به ذكر پژوهش هايي بپردازيد كه شما قصد داريد يافته هاي آن ها را تكميل و اشتباهات آن ها را رفع و يا نتايج آن ها را رد نمایيد.

4- اهداف و فرضيه ها ( Aims and Hypothesizes )

در اين قسمت به ذكر نتايجي بپردازيد كه فكر مي كنيد از تحقيق می توانید بگیرید.
هدف , سمت حرکت و مقصود از تحقیق را توضيح دهيد.

5- روش ها و ابزار هاي تحقيق ( Methodology )

توضيح دهيد كه در انجام پروژه از چه روش هايی سود برده اید و چه ابزارهايي را براي رسيدن به اهداف تحقيق خواهید داشت.

6- منابع( References )

فهرستي از منابعي كه فكر مي كنيد از آن ها استفاده خواهيد نمود و به كار شما مرتبط است را بترتیب نام منظم كنيد.

*نكات مهم
1- پروپوزال را با موضوع شروع نكنيد، بلكه عنواني مانند مثال زير را در روي جلد بياوريد و بعد متن پروپوزال را بنويسيد :

A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to
The Department of Gerontology
Faculty of Gerontology
University Putra Malaysia
By : parisa rajaei

2- نكات زیر را در مورد انتخاب و نگارش تيتر تحقیق رعايت نمایيد :
الف ) سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد.!
ب ) عنوان پروژه را به صورت خلاصه اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد. سعي كنيد با همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد منظور اصلی تحقيق و هدف هايتان را به خواننده منتقل كنيد. عنوان كار شما بايد كاملاً مشخص كند كه شما مي خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه نمایيد.
پ ) در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع تحقيق شماست از فرع آن قابل تشخيص باشد.
ت ) سعي كنيد كلمات اضافي را از عنوان پروژه حذف كنيد .

3- در رابطه با هدف تحقيق و موضوعی كه براي مطالعه انتخاب كرده ايد (Objectives) دقت كنيد كه در رابطه كامل با هم باشند و در نوشتن پروپوزال سعي نمایيد كه اين رابطه را به خوبي نمايش دهید.

4- در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ، وضع به همين ترتيب است. سعي كنيد مناسب ترين ، عملي ترين ، علمي ترين روش را براي تحقیق انتخاب فرمایید.

5- پروپوزال را منظم و با بخش بندي مناسب آماده کنيد. سعي كنيد مرز بين عنوان ها مشخص و مطالب را بر روي 1 روي كاغذ A4 تايپ نمایيد.

6- حجم پروپوزال باید برای دوره های کارشناسی ارشد حداقل 5 صفحه و برای دکتری حداقل 8 صفحه باشد. در این میان حداقل یک صفحه به ادبیات تحقیق و حداقل یک صفحه به منابع تحقیق اختصاص و سعی نمایید از منابع جدید و به روز استفاده کنید و همه ی منابع پروژه فارسی زبان نباشند. هم چنین توجه کنید فونت استاندارد برای پروپوزالTimes and New Romans با سایز 12 میباشد.

7- از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل پیش گفتار و مقدمه و عرض ارادت براي استاد راهنما و غيره ، خود داري كنيد .

8- در مورد نگارش انگليسي ، درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشاوره نمایيد. متن پروپوزال باید به لحاظ علمی و ادبی هیچ غلطی نداشته باشد.

9- پروپوزال با جديت آماده کنید و جدی بگيريد! بررسی و ارزیابی علمي شما در واقع فقط از طريق پروپوزال است . پس تمام تلاش و دانش خود را براي تنظيم دقیق آن به كار بنديد

 

 

چگونه یک رزومه بنویسیم

    ازآنجائیکه نوشتن رزومه برای برای مصاحبه های شغلی بسیار مهم است و یک رزومه خوب نگاشته شده می تواند تاثیر بسزایی بر روی دیدگاه مصاحبه گران شغلی ایجاد نماید و همچنین نظر به اینکه اکثر دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا بابت اخذ پذیرش از دانشگاه نیاز به داشتن رزومه دارند بهتر است این مطالب را به دقت بخوانید.

رزومه چیست؟

سئوال را با این جمله آغاز می کنیم که : رزمه چیست و چه کاربردی دارد ؟

رزومه در اصل یک کلمه فرانسوی هست (résumé) و در فارسی هم به همین اسم یا سی.وی (که مخفف واژه انگلیسی Curriculum Vitae هست) شناخته می شود.
رزومه یک مدرک چند صفحه ای می باشد که خلاصه ای از سوابق کاری و تحصیلات و مشخصات فرد در آن نوشته شده و معمولا برای استخدام و گزینش (خصوصا در مواردی که مصاحبه ای وجود دارد) کاربرد دارد. یعنی فرد این چند صفحه سوابق خودش رو به جایی که تمایل دارد استخدام شود یا مثلا ادامه تحصیل بدهد ، ارائه می دهد.

خیلی ساده اینکه: وقتی شما داوطلب یک موقعیت شغلی یا تحصیلی هستید، باید رزومه خود رو برای بررسی توسط داور یا مسئول گزینش محل موردنظر تحویل دهید تا آنها با مطالعه رزومه نسبت به جذب شما تصمیم بگیرند.

اگر چه خیلی مهم هست که شما رزومه را برای کجا و چه منظوری نگارش می کنید و طبیعتاً تفاوتهایی در نحوه نگارش رزومه های مختلف برای ارسال به مکانهای متفاوت و درخواست کردن موقعیتهای گوناگون وجود دارد ، اما مطالبی که در اینجا بیان می شود تقریبا عمومی هست و در تمامی انواع رزومه ها  قابل استفاده می باشد . به طور كلي اصول و سرفصل بندي عمومي رزومه ها به شرح زير است:

  1- اطلاعات شخصي(Personal Details)  

   اغلب رزومه ها با اين بخش آغاز مي شوند . آن چه مي بايست در اين بخش ذكر شود شامل نام ، تاريخ تولد ، آدرس ، شماره تلفن ، آدرس پست الكترونيك است.

 • نام
 • نام خانوادگی
 • تاریخ تولد
 • وضعیت تاهل(همیشه اجباری نیست)
 • آدرس دقیق
 • شماره تلفن
 • آدرس پست الكترونيك

2- تحصيلات و توانايي هاي علمي(Education and Qualifications)  

   اين بخش شامل تمام سوابق تحصيلي و علمي شما ، از ديپلم دبيرستان و نام دبيرستان گرفته تا آخرين مدرك تحصيلي ، رشته ها و گرايش ها و زمان بندي هر دوره ي (سال ورود و فراغت) تحصيلي خواهد بود. در صورت امکان معدل هر مقطع را نیز قید نمایید . به ياد داشته باشيد كه حتماً ذكر كنيد در حال حاضر مشغول گذراندن چه دوره اي هستيد . ساير دوره هاي علمي – كابردي كه در كنار تحصيل آكادميك گذرانده ايد یا کارگاههای آموزشی که شرکت نموده اید ، را هم حتماً بنويسيد.

   نکته: در مورد رشته های دانشگاهی، غالبا عنوان پایان نامه های تحصیلی را می توان در همین بخش ذکر کرد و یا در صورت تمایل می توان در یک سرفصل جدگانه ارائه داد .

3- توانمندي‌ها و مهارت‌ها

شامل توانایی های خاص گروهی یا اجتماعی، توانایی های کامپیوتری و نرم افزاری مرتبط و زبان هایی خارجی که شما با آن آشنا هستید و میزان سطح توانایی خود در هر یک از این موارد .

4- سوابق شغلي  (Skills and Work Experiences)   

   در اين بخش بايد كل سوابق شغلي شما ، اعم از تمام وقت يا پاره وقت ، با ذكر نام و تلفن يا آدرس محل كار ، به اضافه تاريخ و دوره اشتغال فهرست شود.

 • عنوان فعالیت
 • سمت
 • نوع فعالیت (قراردادی، پیمانی، رسمی …)
 • محل کار (و یک توضیح بسیار خلاصه در صورت نیاز)
 • دوره زمانی کار

   هنگام فهرست کردن تجارب کاری، همیشه آخرین شغلی که در آن مشغول بوده ایم را اول می نویسیم و به همین ترتیب به گذشته بر می گردیم . این در مورد فهرست کردن سوابق تحصیلی نیز صدق می کند .

 5- سوابق علمي و پژوهشي (Publications)     

   فهرست کارهای تحقیقاتی ، كتب و مقالاتي كه منتشر كرده و يا در كنفرانس ها ارائه نموده ايد به اضافه زمان انتشار را در اين بخش بياوريد. اگر چکیده مقالات را به رزومه ضميمه نماييد بهتر است.

الف ) فعالیت های تحقیقاتی

   این بخش شامل فعالیتهای علمی و تحقیقاتی انجام شده توسط شما در قالب تحقیقات و پروژه های علمی است. در اینجا شما موارد زیر را باید ذکر کنید:

 • عنوان طرح یا فعالیت ِ علمی
 • زمان
 • كارفرمای شما (کسی که کار پژوهشی به سفارش یا زیر نظر او انجام شده و میبایست حتی المقدور حقوقی باشد )
 • نقش شما در پروژه (مسئول پروژه، مدیر پروژه ، مجری ، پژوهشگر، راهنما، مشاور … یا مسئول تدارکات یا خدمات)

ب) تالیفات

در این قسمت کتابها ، مقاله ها چاپ شده در مجلات علمی و تخصصی ، مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی و دیگر تالیفات شما نوشته میشود . فرمت صحیح آوردن یک مقاله در رزومه به این صورت هست:
نام نویسنده یا نویسندگان؛ “نام مقاله”، محل چاپ یا ارائه، و سال انتشار .

 6- ساير اطلاعات(Additional Information)   

   نگارش اين قسمت ضروري نيست ، اما چنان چه لازم دانستيد توضيحي جانبي روي سوابق تحصيلي و شغلي خود بنويسيد ، مي توانيد اين بخش را اضافه نماييد.

7 – عناوین و افتخارات

   در صورتی که در مقاطع مختلف تحصیلی شما موفق به کسب افتخارات علمی شدید ، می توانید آن را در این بخش ذکر نمایید . بطور مثال کسب رتبه های بالا در قبولی دانشگاه در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ، کسب رتبه های بالا در فارغ التحصیلی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ، کسب افتخارات در المپیادهای علمی دانش آموزی و دانشجویی در سطح ملی و بین المللی، انجام اختراع و ثبت آن و ……  .

8 – علائق(Interests)  

   در صورت تمایل می توانید فهرستي از علائق خود در زمينه هاي فوق برنامه مثل ورزش يا هنر را در اين بخش بنويسيد و احياناً اگر سوابق حرفه اي در اين زمينه ها نیز داريد ، حتما ذكر كنيد.

 9 – معرف ها(References)   

   در رزومه های علمی معمولا رسم هست که افرادی را بعنوان معرف فرد در انتهای رزومه با مشخصات کامل و نحوه تماس می آورند. شما هم می توانید این کار را انجام دهید. لذا نام ، رتبه ، درجه تحصيلي ، آدرس يا تلفن و كلاً اطلاعات مربوط به معرفين خود ( كه معمولا اساتيد شما هستند ) را در اين بخش بياوريد . اين معرف ها مي بايست همان معرفيني باشند كه توصيه نامه هاي شما را تكميل نموده اند.

* ساير توصيه ها

۱ – پيش از نگارش رزومه ، خوب در مورد سوابق تحصيلي و شغلي خود فكر كنيد تا چيزي را از قلم نياندازيد . سعي كنيد تا حد امكان ، مداركي دال بر سوابقتان آماده و ترجمه كنيد تا ضميمه رزومه نماييد.

۲ – از دروغگويي يا بزرگنمايي جداً پرهيز کنید ، ممكن است برايتان دردسر ساز شود!

۳ – بهتر است رزومه را در یک روي  كاغذ A4  تنظيم نماييد. بهترين حجم رزومه حداکثر پنج صفحه است.

۴ – حتماً چند نسخه اضافه از رزومه براي خودتان نگه داريد تا در صورت لزوم از آن ها استفاده كنيد.

۵ – در مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن رزومه با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشورت كنيد.

۶ – رزومه را حتما تايپ كنيد و از ارائه رزومه دست نويس جداً خود داري كنيد. 

نکاتی در مورد نوشتن یک رزومه مؤثر

 

   در زیر نکاتی ارائه می شود که به خلق رزومه ای مؤثر کمک می کند.اگر تاکنون نتوانسته اید رزومه مناسبی بنویسید و اگر می خواهید بدانید افراد موفق چگونه رزومه می نویسند ، مطالب زیر را بخوانید .

1 – پاکیزه و تمیز و خالی از اشتباه بنویسید :

   متن خود را با دقت بخوانید و آن را از لحاظ گرامر و تایپ بررسی کنید . در صورت امکان از شخص دیگری بخواهید که رزومه شما را از نظر املائی و مفهومی بررسی نماید. کوچکترین اشتباه ممکن است موجب بی ارزش شدن رزومه شود.

2 – هدف و منظور خود را به طور مشخص شرح دهید :

   به طور کلی، مشخص بودن هدف و منظور ، کمک شایانی به مهم جلوه دادن صحبتهای شما در رزومه می کند . هدف شما به طور خلاصه تواناییهایتان را بیان می کند و به قدرت و نیرویتان در کار اهمیت می بخشد.

3- اطلاعات مهم تر را مشخص نمایید :

   به طور متوسط هر کارفرما به مدت 30 ثانیه روی هر رزومه وقت می گذارد. کارفرمایان غالبا بیشتر به تجربه های موفق کاری شما در گذشته اهمیت می دهند تا تحصیلات متنوع و اطلاعات گوناگون ، به همین دلیل مهمترین تجربیات خود را در ابتدای رزومه قرار دهید مانند قابلیتها، توانائیها و تجربیات و حتی تحصیلات که همگی به نوعی با هم در ارتباطند.

4 – به تواناییهای خود اهمیت بدهید :

   رزومه خود را بر طبق قابلیتها و تواناییها درجه بندی کنید و استعدادهای خود را به طور خلاصه و مفید و با رعایت حق تقدم بیان کنید. به تواناییها و استعدادهای شخصی خود اهمیت دهید و خود را در بهترین وضعیت توصیف کنید . این گونه وانمود کنید که تواناییها ، واقعیتی در شما هستند.

5 – از کلمات اختصاری مربوط به حرفه استفاده نمایید :

   از کلمات اختصاری و اصطلاحات خاص حرفه تان استفاده کنید تا نشان دهید آشنایی مناسب و کافی با حرفه تان دارید . اما دقت کنید رزومه شما مملو از این گونه کلمات نباشد که خواندن آن سخت و غیر قابل فهم گردد.  همچنین بهتر است جلوی اینگونه واژه ها کلمات اقتباس شده را نیز به طور کامل در پرانتز بیان کنید . مثل :   I.T  در   Information Technolog

6 – از کلمات تایید برانگیز بهره ببرید :

   خود را فعال و پر جنب و جوش، با کمال، با هوش و به عنوان کسی که در هر کمک و همکاری سهمی دارد توصیف کنید. این گونه به نظر کارفرما ازهر جهت مفید جلوه گر می شوید.

7 – از آوردن ضمیر مثل ”من” پرهیز کنید :

   هر گز از صمائر شخصی و انعکاسی مثل “من“ در رزومه خود استفاده نکنید و سعی کنید جملات خودرا کوتاه کنید.

8 – کلمات کلیدی را در متن مشخص جلوه دهید.

   به جای پررنگ کردن و یا کج نوشتن کلمات جهت اهمیت دادن به آنها در بررسی اجمالی اندازه قلمها را افزایش دهید و یا از گیومه و یا علامت * برای اهمیت دادن به نکات کلیدی در رزومه بهره ببرید.

9 – اطلاعات را خلاصه کنید :

   وقتی که رزومه شما از چهار یا چنج صفحه بیشتر می شود، محدودیتهایی برای مطالعه آن از نظر صرف زمان ایجاد می شود. بنابراین همواره توصیه می شود که رزومه خود را در حداکثر در پنج صفحه تهیه کنید.

10 – لیستی از تجربیات اخیر را مهیا کنید :

   تجربیات 10 یا 15 سال کاری پیش را به طور خلاصه ذکر نمایید.

11 – صادق باشید :

   دروغ گفتن و گزاف گویی و مبالغه در مورد توانایی ها، همیشه خطری جد ی است که به خود شما باز می گردد.

12 رزومه را خودتان بنویسید :

   رزومه ای درست کنید که منعکس کننده فکر ، توانایی و قابلیت های شما باشد . سعی کنید رزومه را با فکر و دست خودتان بنویسید . اگر اولین رزومه تان را شخصا بنویسید بسیار مهم است و به زودی حرفه ای هم خواهید شد.

13 – رزومه ای متعادل بسازید :

   رزومه ای مؤثر است که متعادل باشد، پاکیزه باشد، سازگار و جذاب و خوشایند باشد، تقسیم بندی شده باشد و عنوانهای هر بخش هوشمندانه انتخاب شده باشند.

   14 عنوان ها را کلی انتخاب کنید :

عنوانهای هر قسمت از رزومه را کلی و مناسب برگزینید مثلا: تجربیات ، سوابق کاری، تواناییها، خلاصه تحصیلات، هنر و فضیلت، تعلیم و تربیت، پیوستگی های حرفه ای ،امتیازات تحصیلی و حرفه ای، کتابها و مقالات اختصاصی، گواهی های دانشگاهی و …

 

 

فرم تشکیل پرونده

این فرم از طرف موسسه نهضت پیشگام پاسارگاد در وب سایت موجود می باشد و حتی میتوانید از طریق ایمیل هم این فرم را از شرکت دریافت کنید.

این فرم شامل

مشخصات شما

نام / نام خانوادگی / مدرک تحصیل و علاقمند به ادامه تحصیل در رشته مورد نظرتان / دانشگاه و مقطع تحصیلی مورد نظرتان

و نحوه تماس با شما از طریق ایمیل و یا تماس مستقیم .

پس ازپر کردن این فرم و ارسال برای شرکت مشاور مخصوص جهت مشاوره با شما تماس خواهد گرفت  تا شما را به بهترین نحوه راهنمایی کند.

لطفا در فرم هنگام ارسال به موسسه قید کنید که تمایل به اخذ پذیرش از کالج زبان و یا چه رشته و در چه مقطعی دارید. برای پر کردن این فرم اینجا را کلیک کنید.

امید است شما دانشجوی عزیز با دریافت راهنمایی درس توسط مشاوران موسسه نهضت پیشگام پاسارگاد بهترین تصمیم را برای آینده خود بگیرید .

 

 

فرم توصیه نامه استاد

فرم توصیه نامه اساتید به  معنی شناسایی و تایید شما توسط 2 نفر از اساتیدتان می باشد.این فرم یکی ار مدارکی است که دانشجو هنگام ثبت نام در دانشگاه به همراه مدارک خود باید برای دانشگاه ارسال کند و فقط برای دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دکترا می باشدو دانشجویان مقطع لیسانس نیازی به این فرم ندارند.  نام این فرم در زبان انگلیسی Referee form است که در دانشگاه های مالزی هم به همین نام می شناسند و برای هر دانشگاه باید فرم مخصوص همان دانشگاه تکمیل شود.

در مورد بعضی از دانشگاه ها مثل UPM و UNITEN فرم توصیه نامه اساتیدد باید با مهر استاد باشد اما در مورد دانشگاه های دیگر مهر استاد در فرم ضرورتی ندارد.

این فرم در وب سایت تمام دانشگاه ها موجود می باشد، ابتدا  باید فرم ها را دانلود کنید  و بعد2 نسخه از آن پرینت کنید  زیرا شما نیاز به تکمیل  دو فرم توسط  دو استاد مختلف دارید.

ممکن است این سوال مطرح شود که شما خیلی سال پیش فارغ التحصیل شدید و الان استادی شما را نمی شناسد ،  در اینصورت اگر از  میان دوستان و اشنایان  کسی را می شناسید که استاد دانشگاه باشد   ایشان می توانند این فرم را برای شما پر کنند. پس از تکمیل فرم توسط دو تن از اساتید فرم را اسکن کنید و برای ما ارسال کنید.(نیازی به پست کردن فرم نیست)

نکات مهم:

 1. فرم های توصیه نامه استاد برای دانشگاه UPM و UNITEN باید حتما مهر داشته باشند

 2. هر دانشگاه فرم مخصوص به خود را دارد

 3.  اگراز دو دانشگاه می خواهید پذیرش بگیرید فرم دو دانشگاه را جداگانه باید پر کنید

 

 

فرم معاینه پزشکی

معاینات پزشکی جهت  تایید سلامت دانشجو انجام میشود و در  دانشگاه های دولتی و خصوصی در مالزی متفاوت است .

 انجام معاینات پزشکی برای دانشجویان کالج های زبان و دانشگاه های خصوصی مالزی

دانشجویان کالج های زبان و دانشگاه های خصوصی مالزی / حتما باید معاینات پزشکی را در کشور مالزی انجام دهند . بعد از ورود دانشجو به مالزی از طرف دانشگاه فرم مخصوصی به دانشجو داده می شود  به همراه این فرم برگه دیگری است که در آن آدرس کلینیک هایی که این آزمایشات فقط باید در آنجا انجام  شود را قید کرده است . کالج و دانشگاه شما را در این زمینه راهنمایی می کنند که به کدام کلینیک مراجعه کنید.

بهتر است حداقل دو روز بعد از ورودتان به مالزی  برای انجام  این معاینات  اقدام کنید، زیرا طبق قوانین جدید پاسپورت دانشجوبه همراه جواب این آزمایشات  دو هفته پس از ورود دانشجو به مالزی از طرف کالج و یا دانشگاه  باید تحویل اداره مهاجرت داده شود.

انجام معاینات پزشکی برای دانشجویان دانشگاه های دولتی مالزی

چون دانشجویان دانشگاه های دولتی قبل از ورود به مالزی نیاز به دریافت ویزای ( وی دی آر ) دارند این آزمایشات را باید در ایران انجام دهند.

دانشجویان می توانند فرم معاینات پزشکی را از وب سایت دانشگاهی که پذیرش گرفته اند دانلود کنند و در یکی از کلینیک ها در ایران اقدام به این آزمایشات کنند.

توجه:

توجه داشته باشید جواب آزمایش شما حتما باید انگلیسی باشد حتی مشخصات شما در صورت فارسی بودن باید ترجمه شود.

آزمایشات شامل :

آزمایش خون / ادرار/ اعتیاد / هپاتیت و قفسه سینه می باشد.

 

 

نامه سابقه کار چیست؟

مدارک مورد نیازبرای درخواست پذیرش – نامه سابقه کار

 

نامه سابقه کار (Work Experience Letter) از جمله مدارکی است که تنها مورد نیاز دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دکترا است. این نامه به همراه سایر مدارک دانشجو تحویل دانشگاه داده می‌شود .
این نامه نشانگرسابقه کار شما بعد از اتمام تحصیل و یا در حین تحصیل در یک سازمان یا اداره خاص است و برای دریافت آن نیازی به داشتن سابقه بیمه ندارید.
این نامه از طریق محل کارتان صادرمی‌شود و سابقه کاری شما را در آن محل با سمت مشخص و مدت زمان مشخص تایید می‌کند.

نامه سابقه کار به ویژه برای متقاضیانی که معدل آنها زیر 15 باشد، امتیاز خوبی به شمارمی‌رود و ممکن است در دریافت پذیرش موثر واقع شود.

 

 

موارد مورد توجه در صدور نامه سابقه کار

• برای دریافت این نامه نیازی به داشتن بیمه ندارید
• صدور این نامه از طرف شرکت‌های خصوصی هم قابل قبول است
• مهم نیست که شما در چه زمینه‌ای سابقه کار دارید ولی بهتر است به رشته در خواستی در دانشگاه نزدیک باشد
• در صورتی که نامه صادر شده از طرف شرکت یا سازمان مربوطه به زبان انگلیسی نوشته شده باشد نیازی به ترجمه ندارد
• ضروری است نامه در سربرگ رسمی شرکت و یا سازمان مورد نظر صادر شود

نمونه متن نامه سابقه کار:

Template – 1

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr. Full Name, S/o- Mr. Father’s Name is a permanent employee of “ABC Company Ltd.” Chittagong as a Computer Operator since 1st October, 2010. He bears a good moral character.
I wish him every success in life.
For, ABC Company Ltd.
__________________

Authorized Signature

Template – 2

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr. Full Name , son of- Mr. Father’s Name was working as “Software Engineer” in our organization from June 2007 to December 2009. During that time he developed different software and maintained our client database. He was also playing a very active role as a “Support Service Engineer”. We found him honest, dedicated, hard working and well-behaved during his working period with us.
We wish him every success in life.

______________
Mr. David Alion
Managing Director

 

 

اپلیکشن فی چیست ؟

اپلیکشن فی مبلغی است که دانشجو بابت تشکیل پرونده در دانشگاه و شروع پروسه ویزا پرداخت می کند .این پول به هنگام ورود دانشجو به مالزی درهنگام ثبت نام از کل شهریه دانشجو کم می شود.

این مبلغ در اصل جهت بررسی مدارک شما به دانشگاه پرداخت می شود و در هر صورت چه موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه بشوید و چه درخواست شما ریجکت شود غیر قابل برگشت است .

این مبلغ چطور به حساب دانشگاه واریز شود ؟

دانشجویانی که خود مستقیم از ایران اقدام برای پذیرش میکنند می توانند از طریق صراف پول را مستقیم به حساب دانشگاه واریز کنند و دانشجویانی که از طرق موسسه تهضت پیش گام پاسارگاد اقدام به دریافت پذیرش میکنند می توانند این مبلغ را به ریال به حساب دفتر تهران بریزند و رسید پول پرداختی برای شما ایمیل می شود.

مبلغ اپلیکشن فی در دانشگاه های مختلف:

مبلغ اپلیکشن دردانشگاه های مالزی 

دانشگاه

رینگیت

UM

160

UPM

190

UKM

100

UTM

120

USM

115

UITM

155

MMU

280

UNITEN

120

PETRONAS

50

IIUM

80

LEGENDA

2500 شامل هزینه ویزا هم میشود

UCSI

2900 شامل هزینه ویزا هم میشود

APIIT-UCTI

800

LIMKOKWING

1000

NATHINGHAM

160

MSU

500

 

 

نامه تامین مالی یا همان نامه بانک

این نامه هم یکی از مدارک مورد نیاز دانشجویان لیسانس / فوق لیسانس و دکترا برای دریافت پذیرش از دانشگاه های دولتی مالزی است و بیانگر این است که شما بابت پرداخت شهریه دانشگاه مشکلی ندارید .

مراحل دریافت نامه از بانک

برای دریافت این نامه باید در یکی ار بانک ها در ایران حساب داشته باشید بهتر است حساب به نام خودتان باشد اما اگر به نام پدر و مادر شما هم بود ایرادی ندارد.

موجودی حساب باید 7 تا 10 میلیون باشد .

موجودی را میتوانید حتی دو روز بعد از واریز پول به حسابتان دریافت کنید و بعد از آن می توانید در صورت تمایل پول را برداشت کنید.

برای دریافت این نامه  باید به بانکی که در آن حساب دارید درخواست دهید و تقاضا کنید نامه انگلیسی باشد در صورتیکه بانک نامه را با متن فارسی صادر کرد نامه را حتما ترجمه کنید.

این نامه را می توانید از تمام بانک های ایران دریافت کنید .

متن نامه

 متن نامه بسیار ساده است به این صورت که بانک تایید میکند که شما در آن بانک حساب دارید و موجودی حساب شما چقدر است.

مدت اعتبار نامه

برای دریافت این نامه بهتر است ابتدا تصمیم قطعی خود را برای پذیرش بگیرید و از زمان دریافت نامه 4 تا 6 ماه زمان دارد.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در کالج های زبان در مالزی

1. ترجمه آخرین مدرک تحصیلی  و ریز نمرات

2. اسکن تمام صفحات پاسپورت

3.یک قطعه عکس پاسپورتی با  پشت زمینه آبی رنگ

4.پرداخت شهریه اولیه ثبت نام جهت تشکیل پرونده و اقدام برای ویزا یا همان Application fee

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در مقطع لیسانس در دانشگاه های مالزی

1. ترجمه مدرک دیپلم و ریز نمرات

2.ترجمه مدرک پیش دانشگاهی / دانشجویان عزیز در صورت نداشتن مدرک پیش دانشگاهی ملزم به گذراندن یک دوره یک ساله در دانشگاه هستند.

3. اسکن رنگی تمام صفحات پاسپورت

4. یک قطعه عکس پاسپورتی با پشت زمینه آبی رنگ

5.مدرک تافل یا ایلتس در صورت وجود

6. پرداخت هزینه بررسی مدارک و تشکیل پرونده یا همان Application fee  به دانشگاه مورد نظر

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه های مالزی

1. ترجمه مدرک لیسانس  و ریز نمرات

2. در صورت داشتن کارشناسی نا پیوسته مدرک کاردانی به همراه ریز نمرات هم ارسال شود

3. اسکن رنگی تمام صفحات پاسپورت

4. رزومه یا همان سی وی

5. یک قطعه عکس پاسپورتی با  پشت زمینه آبی رنگ

6. مدرک تافل یا ایلتس در صورت وجود

7. نامه سابقه کار

8. پروپوزال قفط برای دانشجویانی که فوق لیسانس آنها به صورت  Research   است .

9. نامه تامین مالی  از بانک

11. نامه  معرفی استاد

12. پرداخت هزینه بررسی مدارک و تشکیل پرونده یا همان Application fee  به دانشگاه مورد نظر

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در مقطع  دکترا  در دانشگاه های مالزی

1. ترجمه مدرک لیسانس  و ریز نمرات

2. ترجمه مدرک فوق لیسانس و ریز نمرات

3. در صورت داشتن کارشناسی نا پیوسته مدرک کاردانی به همراه ریز نمرات هم ارسال شود

4. اسکن رنگی تمام صفحات پاسپورت

5. رزومه یا همان سی وی

6. یک قطعه عکس پاسپورتی با پشت زمینه آبی رنگ

7.مدرک تافل یا ایلتس در صورت وجود

8. نامه سابقه کار

9. پروپوزال

10. نامه تامین مالی  از بانک

11. نامه معرفی استاد

12. پرداخت هزینه بررسی مدارک و تشکیل پرونده یا همان Application fee  به دانشگاه مورد نظر

در مورد نامه بانک / پروپوزال / نامه معرفی استاد/ نامه تامین مالی توضیحات بیشتر در وب سایت موجود می باشد.

نحوه ارسال مدارک جهت اخذ پذیرش از شرکت نهضت پیشگام پاسارگاد

لطفا مدارک خود را پس از تکمیل کردن با اسکن رنگی به آدرس ایمیل شرکت ارسال نمایید .

چند نکته قابل توجه

.1. لطفا مدارک را با کیفیت بالا اسکن کنید ( اسکن رنگی)

2. مدارک را با نام فایل ایمیل کنید

3. پروپوزال را در فایل  WORD ارسال کنید

4. اگر اصل مدرک شما هنوز حاضر نیست می توانید مدرک موقت وریز نمراتتان را ترجمه و ارسال کنید . دار الترجمه با مدرک موقت ترجمه غیر رسمی انجام میدهد به این معنی که این ترجمه بدون تایید دادگستری و وزارت علوم است و فقط مهر دارالترجمه را دارد . مسسه  نهضت پیشگام پاسارگاد با همین مدرک هم می تواند برای ثبت نام شما اقدام کند.

5. لطفا نام رشته ، دانشگاه و مقطع مورد نظرتان را  را در ایمیل قید کنید

6. در صورتی که  حجم مدارک شما زیاد بود  میتوانید مدارک را در جند ایمیل ارسال کنید.

 پرینت  مدارک و چاپ عکس  توسط نماینده ما  در مالزی انجام خواهد شد.

 

 

مهر خروج دانشجویی

دانشجویان عزیز که می خواهند به ایران سفر کنند ملزم به داشتن مهر خروج هستند.

 با داشتن این مهر در پاسپورت  هنگام خروج از ایران  و برگشت به مالزی دیگر نیاز به پرداخت عوارض خروج ندارید.

قبلا دانشجویان با مراجعه به سفارت ایران در مالزی درخواست مهر خروج می کردند . این مهر در صورت گرفتن پاسپورت از ایران در سیستم ثبت می شود و افرادی که پاسپورت خود را در مالزی تهیه کرده اند هنگام سفر به ایران باید به اداره گذرنامه مراجعه کنند و درخواست مهر خروج کنند . در کل شما فقط یک بار نیاز به درخواست دارید و در صورت داشتن اقامت ( ویزای کشور مالزی ) بعد از سفر به ایران /هنگام بازگشت به مالزی دیگر نیازی به پرداخت عوارض خروج ازکشور را ندارید.

شرایط و قوانین مهر خروج

داشتن پرونده دانشجویی در سفارت ایران در مالزی

هنگامی که شما مهر خروج را دریافت می کنید ، و می خواهید به ایران سفر کنید ، در صورتی که اقامت شما کمتر از 90 روز درایران باشد ، دیگر نیازی به پرداخت عوارض خروج از کشور ندارید. و اگراقامت شما بیش از 90 روز ( 3ماه ) در ایران باشد ، هنگام بازگشت ملزم به پرداخت عوارض خروج هستید.

معمولا در طول یک سال دو بار می توانید مهر خروج از کشور را دریافت کنید با فاصله زمانی حداقل 3 ماه

در صورت داشتن همسر و فرزند می توانید نام آنها را هم در نامه مهر خروج قید کنید که  این امتیاز شامل آنها هم بشود.

مدارک مورد نیاز برای صدور مهر خروج

 1. اصل پاسپورت

 2. اصل پاسپورت همسر و فرزند ( در صورت دارا بودن)

 3. اصل و کپی ویزای مالزی

 4. گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاهی که در آن مشغول به تحصیل هستید

 5. یک قطعه عکس پاسپورتی

 6. تکمیل فرم پرسشنامه جهت مهر خروج / این فرم در سفارت موجود می باشد .

 

 

مشخصات عکس داوطلبان تحصیل در مالزی

اگر داوطلب تحصیل در یکی از دانشگاه‌های مالزی باشید، یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و دریافت ویزا عکس است. اما این عکس باید دارای چه مشخصاتی باشد؟
براساس دستورالعمل امور دانشجویی اداره مهاجرت مالزی –EMGS – داوطلبان تحصیل در مالزی باید عکس‌های مورد نیاز برای ثبت نام، دریافت ویزا و دریافت کارت شناسایی را با مشخصات جدید ارسال کنند.
مشخصات مورد نظر به شرح زیر است:
– عکس باید رنگی باشد نه سیاه و سفید
– پس زمینه عکس آبی باشد
– اندازه عکس باید 50 میلی‌متر در 35 میلی‌متر باشد
– از عکس‌هایی که با برش کوچک شده باشد، استفاده نکنید
– تصویر فرد باید تا حاشیه عکس فاصله مناسب داشته باشد. طبق شکل زیر:

pnpars.Photo guideline
– عکس باید بدون هرگونه سایه یا انعکاس نور در عینک باشد. چنانچه عکس با عینک است باشد چشم‌ها باید کاملا مشخص باشند. (پیشنهاد می‌شود عکس بدون عینک گرفته شود)
– عکس باید کاملا واضح و بدون عینک افتابی گرفته شده باشد.
– نگاه فرد باید مستقیم رو به دوربین باشد با دهان بسته و بدون هیچ حالت مشخصی (کاملا خنثی)
– صورت پوشیده نباشد
– سر هیچ پوششی نداشته باشد مگر به دلایل مذهبی یا پزشکی
– نام کامل فرد پشت عکش نوشته شود

 

 

مدت زمان اخذ پذیرش از کالج و دانشگاه های مالزی

داوطلبان عزیز درست  از زمانی که مدارک شما کامل و بدون نقص به دست ما برسد پروسه پذیرش شما آغاز می شود.

 پروسه و طول مدت  گرفتن برگه پذیرش یا همان OFFER LETTER  ازدانشکاه های دولتی، خصوصی و کالجها ی مالزی متفاوت است.

ورود به مالزی

قبلا دانشجویان ایرانی هنگام ورود به مالزی ویزای 3 ماهه توریستی دریافت می کردند و بسیار راحت در دانشگاه و یا کالج ثبت نام می کردند و ویزای توریستی قابل تبدیل به ویزای دانشجویی بود اما با تغییر قوانین دانشجویان باید قبل از ورود به مالزی  از ایران اقدام به گرفتن پذیرش کنند. و منتظر برگه تایید از طرف اداره مهاجرت مالزی شوند یعنی علاوه بر برگه پذیرش باید نامه تایید دولت مالزی را هم دریافت کنند.

دریافت برگه پذیرش از کالج های زبان و دانشگاه های خصوصی مالزی  از زمانیکه مدارک دانشجو  به طور کامل به دانشگاه تحویل داده شود 3  روز کاری زمان میبرد . بعد از صدور برگه پذیرش از طرف کالج و دانشگاه،  برای اخذ برگه تایید(Approval  Letter ) از طرف اداره مهاجرت مالزی اقدام می شود  پروسه دریافت این برگه بین 1 تا 1.5 ماه طول می کشد.

بعد از اینکه این برگه (Approval  Letter )صادر شد کالج و یا دانشگاه اصل این برگه و برگه پذیرش شما را به آدرسی که از شما دارند و یا آدرس شرکت نهضت پیشگام پاسارگاد ارسال میکنند.

پس از دریافت این دو برگه باید به سفارت مالزی در تهران مراجعه کنید . از طرف سفارت مهری( Social Visa) در پاسپورت شما می خورد که شما می توانید بعد از آن  به مالزی بروید.

در مورد دانشگاه های دولتی مالزی بعد از اینکه کارهای ثبت نام دانشجو در سایت دانشگاه تکمیل شد و در بعضی از دانشگاه ها مدارک کامل به دانشگاه تحویل داده شد پروسه دریافت پذیرش از دانشگاه برای شما آغاز می شود . این پروسه در دانشگاه های دولتی مالزی بین 2 تا 3 ماه به طول می انجامد.

بعد از صدور نامه پذیرش از دانشگاه / برگه پذیرش به آدرس شما و یا آدرس شرکت نهضت پیش گام پاسارگاد ارسال می گردد . سپس دانشجو باید برای دریافت ویزای دیگری به نام ( وی در آر ) اقدام کند. برای دریافت این ویزا هم باید از ایران اقدام شود قبل از ورود به مالزی.

البته دانشجویانی که از طریق شرکت نهضت پیش گام پاسارگاد اقدام به دریافت پذیرش می کنند نیازی نیست نگران این پروسه باشند زیراکه کادر مجرب این شرکت در ایران و مالزی از ابتدا تا انتها همراه دانشجو می باشند. و کامل دانشجو را راهنمایی می کنند ودر صورت تمایل دانشجو می توانند برای ویزای (وی دی آر ) دانشجو اقدام کنند.

آدرس و شماره تماس سفارت مالزی در ایران :

تهران، خیابان مقدس اردبیلی، میدان الف، خیابان الف، کوچه چنگیزی، پلاک 6

تلفن تماس :      6-26219055-009821   _    22046873-009821

آدرس ایمیل : maltehran@kln.gov.my

 1. پذیرش از کالج 3 روز کاری / نامه تاییده دولت مالزی 1 تا 2.5 ماه

 2. پذیرش از دانشگاه خصوصی مالزی 3 روز کاری / نامه تاییده دولت مالزی 1 تا 2.5 ماه

 3. پذیرش از دانشگاه دولتی مالزی 2 تا 3 ماه / دریافت ویزای (وی در آر ) 3 هفته 

 

 

مهلت ارسال مدارک و شروع ترم تحصیلی در دانشگاه های مالزی

 متفاضیانی که رشته انتخابی آنها به صورت COURSE WORK  می باشد بهتر است   مدارک خود را حد اقل دو ماه قبل از شروع ترم برای ما ارسال کنند.

متقاضیانی که رشته انتخابی آنها به صورت  RESAERCH   است هر زمان از سال می توانند برای پذیرش اقدام کنند و نیازی نیست منتظر شروع ترم باشند.

دانشجویان مقطع دکترا هم نیاز به شروع ترم ندارند و هرزمان از سال می توانند برای پذیرش اقدام کنند.

جدول شروع ترم های دانشگاه ها:

(این جدول در زمان اعلام ترم های دانشگاه ها به روز می شود)

نام دانشگاه

نام ترم

زمان شروع ترم

زمان شروع پذیرش

آخرین مهلت ارسال مدارک برای پذیرش

UM

اول

فوریه 2014 یعنی بهمن 1392

آغاز شده

31 اکتبر 2013

دوم

سپتامبر 2014 یعنی شهریور 1392

هنوز اعلام نشده

31 می 2014

UPM

اول

فوریه 2014

آغاز شده

31 اکتبر 2013

دوم

سپتامبر 2014

آغاز شده

30 جون 2014

UKM

اول

فوریه 2014

ب آغاز شده

30 اکتبر 2013

دوم

سپتامبر 2014

هنوز اعلام نشده

31 می 2014

UTM

اول

فوریه 2014

آغاز شده

30 نوامبر 2013

دوم

سپتامبر 2014

هنوز اعلام نشده

30 جون 2014

USM

اول

فوریه 2014

آغاز شده

31 اکتبر 2013

دوم

سپتامبر 2014

هنوز اعلام نشده

30 جون 2014

UITM

اول

فوریه 2014

آغاز شده

30 نوامبر 2013

دوم

سپتامبر 2014

هنوز اعلام نشده

30 جون 2014

UNITEN

اول

می 2014

آغاز شده

31 مارچ 2013

دوم

سپتامبر 2014

آغاز شده

31 جولای 2014

UTP

اول

ژانویه 2014

آغاز شده

30 نوامبر 2013

دوم

می 2014

هنوز اعلام نشده

31 مارچ 2014

سوم

سپتامبر 2014

هنوز اعلام نشده

31 جولای 2014

MMU

اول

فوریه 2014

آغاز شده

30 نوامبر 2013

دوم

آپریل 2014

هنوز اعلام نشده

30 آپریل 2014

سوم

آگوست 2014

هنوز اعلام نشده

30 آگوست 2014

UCSI

اول

ژانویه 2014

آغاز شده

30 نوامبر 2013

دوم

می 2014

هنوز اعلام نشده

31 مارچ 2014

سوم

سپتامبر 2014

هنوز اعلام نشده

31 جولای 2014

Apiit-UCTI

اول

ژانویه 2014

آغاز شده

30 نوامبر 2013

دوم

می 2014

هنوز اعلام نشده

31 مارچ 2014

سوم

سپتامبر 2014

هنوز اعلام نشده

31 جولای 2014

Limkokwing

اول

ژانویه 2014

آغاز شده

31 دسامبر 2013

دوم

می 2014

هنوز اعلام نشده

30 آپریل 2014

سوم

سپتامبر 2014

هنوز اعلام نشده

31 جولای 2014

Legenda

اول

ژانویه 2014

آغاز شده

31 دسامبر 2013

دوم

می 2014

هنوز اعلام نشده

30 آپریل 2014

سوم

سپتامبر 2014

هنوز اعلام نشده

31 جولای 2014

WhatsApp call to MUIC
×